Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

Dyrektor zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych oraz głównego księgowego.

 

Dyrektor Naczelny - lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa - 

Główny Księgowy - Aneta Wiercińska-Ziobrowska

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych - Anna Koniec

Rada Społeczna Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, tworzącego  zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1.Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;,

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

Tryb pracy Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady zatwierdzony przez podmiot tworzący.