Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest podmiotem leczniczym ( nr księgi rejestrowej 000000001572-W-02 ), którego organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie  w szczególności udziela w miejscu zdarzenia świadczenia zdrowotne,  w warunkach przedszpitalnych,  w razie  wypadku, urazu, porodu, nagłego pogorszenia stanu zdrowia  powodującego zagrożenia życia. Podmiot leczniczy  realizuje także  inne świadczenia medyczne, wynikające z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umów z jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia i innymi podmiotami.

 

            Obszar objęty działaniami Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu  z zakresu ratownictwa medycznego obejmuje miasto Wrocław i  7 przyległych powiatów (wrocławski, trzebnicki, milicki, wołowski, średzki, oławski, strzeliński). Rejon operacyjny jednostki  zamieszkały jest przez  około 1.112 076 mieszkańców. Realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego Pogotowie zapewnia   specjalistycznymi i podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego, w ilości zgodnej z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego. 

Medyczne czynności ratunkowe podejmowane są przez  wykwalifikowany personel medyczny zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi  w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia.

 

            W lokalizacji w Sobótce przy ul. Strzelców 2  Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie  ambulatoryjnej i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( w ramach POZ).

 

             Podmiot leczniczy pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu realizuje również w ramach umowy z NFZ świadczenia na rzecz pacjentów z zakresu transportu sanitarnego.