STATUT

POGOTOWIA RATUNKOWEGO WE WROCŁAWIU

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, zwane dalej Pogotowiem, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.

§ 2. Siedzibą Pogotowia jest Wrocław.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 3. Celem działania Pogotowia jest:

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, w tym w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

3)   promocja zdrowia.

§ 4. 1. Do zadań Pogotowia należy:

1)   wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2)   prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;

3)   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej, świątecznej i wyjazdowej opieki zdrowotnej;

4)   organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;

5)   organizacja efektywnego modelu ratownictwa medycznego na obszarze działania, tj. zawiadywanie nim oraz pełnienie nadzoru nad jego jednostkami wewnętrznymi;

6)   organizowanie i zabezpieczanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;

7)   wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;

8)   rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;

9)   systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań, powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających z realizowanych zadań;

10)    organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;

11)    udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych;

12)    profilaktyka i promocja zdrowia;

13)    uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

14)    realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

2.    Pogotowie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

1)   współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, innymi podmiotami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

2)   może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

§ 5. Pogotowie prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) prowadzenia działalności szkoleniowej;

2) wykonywania usług technicznych i warsztatowych;

3) najmu i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości oraz sprzętu;

4) odsprzedaży energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków.

 

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna

§ 6. Organami Pogotowia są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Społeczna.

§ 7. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Pogotowiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

§ 8. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, w tym:

1)   jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)   przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;

3)   trzej członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywania powierzonych zadań;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) podjęcia zatrudnienia w Pogotowiu;

6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.

4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

6. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Pogotowia przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Pogotowia tworzy przedsiębiorstwo o nazwie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – Świadczenia Zdrowotne.

2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa Pogotowia, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Pogotowia.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Pogotowie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

 

2. Podstawą gospodarki Pogotowia jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.