Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

Dyrektor zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych oraz zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych.

 

Dyrektor Naczelny - lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa - 

Główny Księgowy - Aneta Wiercińska-Ziobrowska

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych - Anna Koniec

Rada Społeczna Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, tworzącego  zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1.Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;,

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

Tryb pracy Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady zatwierdzony przez podmiot tworzący.