Załączniki:
Pobierz plik (Zał. nr 5 cennik usługi medyczne.pdf)Cennik usług medycznych[ ]1349 kB

REJESTRY:

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu wpisane jest do:

 

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym  prowadzonym przez :

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Rejestrowy KRS, 

– nr KRS 0000207618,

 

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzany przez Wojewodę Dolnośląskiego

- nr księgi 000000001572 – W – 02.

 

W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu prowadzony jest Centralny Rejestr Umów i Zleceń 

 

Informacja finansowa do pobrania w postaci załącznika .pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) służy udostępnianiu odwiedzającym informacji publicznej, w postaci zintegrowanego systemu stron internetowych dostępnych przez 24h/dobę.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

·          Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

·          Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

·          Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Widoczna na ekranie podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej, składa się z części:

1.     nagłówka,

2.     menu po lewej stronie, które prezentuje zakres publikowanych informacji

3.     właściwej treść strony.

4.     stopki strony

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu

Ad 1.

Nagłówek zbudowany jest z :

·          w lewej części logo biuletynu,

·          w prawej części logo podmiotu,

·          w środkowej części pola nagłówka umieszczona jest w niebieskim kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP

Ad2.

Lewą stronę Biuletynu zajmuje menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w których są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii rozpoczyna się wielką literą w czerwonym kolorze czcionki. Znajdziemy tu na przykład nazwy kategorii takie jak: statut, budżet i majątek, instrukcję obsługi. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany temat kursor zmienia kształt natomiast kolor czcionki zmienia zaznaczonej kategorii zmienia się na czerwony. Po kliknięciu w interesujący nas temat wyświetlona zostanie w środkowej części strony zawartość tego działu.

W tej sekcji nad listą kategorii tematycznych znajduje się również logo strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej po kliknięciu którego nastąpi przeniesienie nas na stronę bip.gov.pl, liczba wyświetleń podmiotowej strony BIP oraz panel logowania służący autoryzacji redaktorów i administratorów biuletynu.

 

Ad 3.

Właściwa treśc strony zamieszczona w środkowej części dokumentu prezentuje informacje związane tematycznie z wybranym działem, Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

·          menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie

·          informacja o dacie publikacji (aktualizacji), redaktorze treści oraz ilość odsłon.

·          treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania.

W dolnej części właściwej treści strony wyświetlany jest rejestr zmian dokumentu.

Ad 4.

W stopce strony znajdują się odsyłacze do stron internetowych:

·          Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

·          Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

·          Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodznie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.

Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

Dyrektor zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych oraz głównego księgowego.

 

Dyrektor Naczelny - lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa - 

Główny Księgowy - Aneta Wiercińska-Ziobrowska

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych - Anna Koniec

Rada Społeczna Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, tworzącego  zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1.Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;,

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

Tryb pracy Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady zatwierdzony przez podmiot tworzący.