Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę odzieży spełniającą wymagania opisane w niniejszej SWZ oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2018 poz.1251 w sprawie umundurowania i oznaczenia członków zespołów ratownictwa medycznego w ilości zgodnej opisem w Rozdziale III pkt. 3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 marzec 2021 16:22 Lidia Brzeska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 październik 2022 11:06 Angelika Woźniak