• Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

         Zamawiający informuje o omyłkowej numeracji zapytania ofertowego. Zamiast 224/Pu/2018 winno być 414/Pu/2018