Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 214 000,00 euro.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.11.2020 r.

Ofertę należy przygotować, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć poprzez dedykowaną platformę do obsługi komunikacji w formie elektronicznej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

Wszelkie informacje znajdą Państwo na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/403014

 

Przedmiot zamówienia będzie finansowany z Projektu nr POIS.09.01.00-00-0379/20 pn. „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020