Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.04.2021r., ukazało się w dniu 09.04.2021r. pod nr 2021/S 069-174662

Ofertę należy przygotować, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć poprzez dedykowaną platformę do obsługi komunikacji w formie elektronicznej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw 

Wszelkie informacje znajdą Państwo na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/444676

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

„Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz  środków do dezynfekcji  dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych; Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Zaakceptowany wniosek o dofinansowanie nr: POIS.09.01.00-00-0426/21