UWAGA !!! - dodano załącznik "Sprostowanie"!!!

 

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza publiczny nieograniczony ofertowy przetarg na najem na okres do 3 lat  - 25 miejsc parkingowych  o powierzchni jednostkowej 13,8 m2 - dla pojazdów osobowych nie wyższych niż 5,20 m na terenie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ulicy Ziębickiej 34-38  - budynek garaży samochodowych .

 

 

Przedmiot postępowania oraz szczegółowe warunki  przetargu określa Regulaminem przetargu, wzór umowy najmu oraz Regulamin Parkingu Wielopoziomowego PR dla najemców.

 

Zapraszamy do składania ofert na najem miejsc parkingowych w siedzibie Pogotowia Ratunkowego, ul. Ziębicka 34-38 , SEKRETARIAT – pokój 312 ( III p.)  lub za pośrednictwem operatora pocztowego,  usługi przewozowej ( np. kurierskiej ) – do dnia 21.01.2021 r.  do godziny 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. – zgodnie z zasadami określonymi w § 7  Regulaminu przetargu.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godz. 12:30  w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ziębickiej 34 – 38 we Wrocławiu, sala 302        ( III p.).

 

Rozstrzygnięcie przetargu  nastąpi dnia 22.01.2021 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ziębickiej 34 – 38 we Wrocławiu, sala 302 ( III p.)

 

 

Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze ofert - zgodnie z § 11 Regulaminem przetargu.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zamknięcia, unieważnienia lub odwołania przetargu - zgodnie z Regulaminem przetargu.