SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Nazwa Projektu: „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku zagrożenia życia i zdrowia

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki) : Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota Dofinansowania: 1 521 774,18 PLN

Środki własne: 268 548,39 PLN

Łączna wartość projektu: 1 790 322,57 PLN

Okres realizacji projektu: 12.2020 – 03.2021

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0379/20-00/922/2020/651 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych § 4 ust. 17 ,,W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego oraz udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz
ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się
COVID-19”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Projekt partnerski.

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie

Partnerzy w projekcie:

1.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

2.     Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;

3.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;

4.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;

5.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;

6.     Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;

7.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

8.     Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;

9.     Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;

10.   Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;

11.   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;

12.     Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;

13.   Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;

14.   Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;

15.   Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;

16.   Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;

17.   Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

18.   Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);

19.   Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;

20.    Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;

21.     Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;

22.     Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;

23.     Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;

24.     Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

25.     4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

 

 

Projekt obejmuje:

1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,

2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,

3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),

4. zakup środków ochrony indywidualnej,

5. zakup urządzeń do dezynfekcji,

6. zakup środków  do dezynfekcji,

7. zakup środków farmaceutycznych

8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych

9. działania informacyjno- promocyjne.

 

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną.

Planowane efekty: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska

-        wartość Projektu: 5 959 528,00 zł

-        wkład Funduszy Europejskich: 100 %  

 

 

Defibrylator:

Pompa infuzyjna

 

 

 Platforma Przetargowa Kliknij Tutaj
.

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 19 września 2020 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 31 marzec 2021 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu BIP Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Miejsce obsługi petentów, ograniczenia architektoniczne:

Budynek administracyjny nie spełnia wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

– brak ogólnego planu budynku,

– brak planów tyflograficznych,

– brak pętli indukcyjnych,

– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Pogotowie Ratunkowe zapewnia możliwość załatwienia spraw administracyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami w wydzielonym pokoju mieszczącym się na parterze budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 71 77 31 400, 71 77 31 500 lub z wykorzystaniem telefonu zamocowanego na ścianie  przy drzwiach wejściowych do budynku, obok umieszczony jest wykaz telefonów do poszczególnych działów administracji.

Pogotowie Ratunkowe zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się na parterze budynku, przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego nie ma miejsc parkingowych. Kilka stanowisk parkingowych znajduje się w głębi posesji oraz przy punkcie Szczepień, nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

  • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
  • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
  • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Osobą kontaktową jest Pan Szymon Fąfara. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

Raport o dostępności